Events Calendar

En Ausdauertraining mam Schwéierpunkt op den Been, Bauch an Po.

Ziel ass, d´Muskulatur ze kräftegen an an Form ze bréngen.

Wéini / Quand / Wann : Donneschdes vun / Jeudi de 19:45 – 20:45 Auer / heures

Wou / Où / Wo : 

Spillschoul (Ackerbauschoul)

Trainer / Entraineur : Gabriela FANTIN

Sprooch / Langue / Sprache : Lëtzebuergesch / Luxembourgeois

Prais / Prix / Preis : 160 € (blo Memberskaart, carte de membre bleu, Mitgliederkarte blau)