COMPETITION fr

Compétitiounssport-Konschtturnen

Nierft dem Loisirbesteeteen zentralen PillietvumNordstadTurnveräin um Turnen respektiv um Konschtturnen. VunHochstänn, Saltoen, Flick-Flacken bis hinniwwerSchrauwen a weiderenakrobateschenElementerbidde mir verschiddenTrainingseenheetefirgrouss a klengun, siffdatfirMeedercher oder firJongen.

Minis: 5-9 Joer/ Juniors: 9-14 Joer/Seniors: ab 14 Joer

Wéini a wéivill Training dobäi um Programm steet, hängt vun den verschiddene Kategorien of (débutant, moyen, avancé, artistique).

Mamans et Bébes(2 bis 4 Joer)

„Hopp an iwwertPutter !!“Nëtnëmmen d Kanner si gefrotmee och d Elterenmussematmachen. 1-2 mol d Woch kommen och déiKlengstenophirKäschten. Bis +- 4 Joërgeet et, zesummemat den Elteren, iwwertd`Putter, de Barren oder matKoplabunzeniwwertd`Matratzen. Duerch Spill a Spaß sollen Basisoflefgeléiertginn an zur motorescher Entwécklungbeidroën, déinetnëmmefir Turnen meevir d ganz LiewenvubesonnegerBedeitungass.

 

Trainerin :Mariza Lopez, Mica Palermo

Dauer : 1x 1 Stonn

 

Jeuxmixtes 4-5 Joër(4 bis 5 Joer)

„1,2,3 lass!!“Opspilleresch Aart a Weis kréieKannerzweemold’Wochënnert der Leedungvum Tom Keipes a Stéphanie Teixeira Turnen méinobruecht. Zilass et durch Spaß, Motorik, Koordination, Kraft an Ausdauer méinozebréngen an se duerchkléngParkueren a SpilleropweiderturnereschElementerzepréparéieren.

 

Trainer :Lisa Bastos an Nina Schagen

Dauer : 1x 1 Stonn

 

Minis masculins (5 – 8 Joer)

„An 10 molPompellen!!“ 2 mold’WochdäerfeneisjonkHäeren am Alter vu 6 bis 9 Joërtrainéieren. Um Plangsteet de compétitive Sport, wou d Jongensechop de GeräterBuedem, Barren, Reck, Pauschepäerd, Sprong a Réngkënnenauslierwen. Duercheestrukturéierten Training sollen nierft dem LéierenvunneienElementern och Kraft, Koordination, Dehnung an Ausdauer um Programm stoen.

 

Trainer : Alain Wickler, Christof Theis, Jean-Marie Laubach, Chris Gudden, Marthe Meis

Dauer : 2x 2 Stonnen

 

Juniors masculins (9-13 Joer)

„Araber Flick-Flack, Salto!!“2-4 mold`Wochsteet bei eisen eelereJongen, tëscht 9 a 15 Joër, Training op der Lëscht. Duercheestrukturéierten Trainingsprogramm sollen nierft dem LéierevunneienElementern och Kraft, Koordination, Dehnung an Ausdauer um Programm stoen. Zilass d Bedeelegungun nationalen, wéi och internationale Compétitiounen a virun allem och de Spaß um Sport.

 

Trainer : Christof Theis, Jean-Marie Laubach, Tom Keipes

Dauer :2x 2Stonnen/4x 3 Stonnen

 

Minis fémininsdébutans (5-8 Joer)

„Hocksprong, Spreizsprong!!“ Et ass nach keeMeeschtervum Himmel gefall. DësSectiounassfirMeederchertëscht 5 an 9 Joër, déimam Turnen wëllenufänken. An 2 Deegkréien si d Basis vum Turne bäibruecht a gimat Spaß ophireweidereWee am Turnsport préparéiért. Zoudemhuelen och si schonndeelweisun nationale Compétitiounen Deel.

 

Trainerinnen : Paula Barros, Mica Palermo, Sandy Schroeder, Alexandra Turpel, Lyndsay Kelly

Dauer : 2x 2 Stonnen

 

Minis fémininsmoyens (5 – 8 Joer)

DëseKuerassfirfortgeschratten Turnerinnen, déizweemol an der Wochhir d Kënnenop de verschiddeGeräterwéiBuedem, Barren, Sprong a Putterkënnenënner Beweis stellen. Och si huelenregelméißeg u Compétitiounen Deel a versichensech do matanerenzemoossen.

 

Trainerinnen : Michèle Eisen, Claude Schneider, Nora Sinnes, Alexandra Turpel

Dauer : 2x 2 Stonnen

 

Minis féminsdéb art. (5-8 Joer)

„Haltung!!“Dëssectioungeetvirun allem an eng artistesch Richtung. Mat 4 mol 2 Stonnen Training, ginndéijonkMeedercher ab 4 Joërfir d Konschtturnenpréparéiert. Dësen Training baséiertvirun allem op engem strukturéierten an duerchorganiséierten Training deen a Richtung Konschtturnenop engem héichenNivoopgebautass.

 

Trainerin : Betty Szylagyi, Lyndsay Kelly, Lisi Graf

Dauer : 4x 2 Stonnen

 

Minis fémininsartistique (5-8 Joer)

„Araber Flick Flack Schrauf!!“ Mam Betty Szylagyihuet eise Veräin eng professionell Trainerin, déi et eisen Turnerinnen ab engem gewëssenNivoerméiglecht bis 5 mol d Woch Training zegarantéieren. Nieft den nationalen CompétitiounewéiLandesmeeschterschaften, stinn och international Compétitiounen um Programm. Hei handelt et sech also emeenNivo, deeniwwertdat «normal » turnen erausgeet, hin zu engem héichen international Skala.

 

Trainerin : Betty Szylagyi, Lisi Graf

Dauer : 4-5x 3 Stonnen

 

Juniors fémininsdébutants (9-14 Joer)

Oft kritteeréichtbësseméispéit Loscht un enger Sportaart Deel zehuelen. DësSectioun bitt MéiglechkeetMeederchertëscht 10 a 15 Joërmam Turnen unzefänken a lues a lueseenNivoopzebauen a sechdësem flotte Sport hinzeginn.

 

Trainer : Charles Staudt

Dauer : 1x 2 Stonnen

 

Junioresfémininsmoyens (9-14 Joer)

„Araber Flick-Flack!!“ DësSectiounerméiglechtfortgeschrattenen Turnerinnen mat engem strukturéiertenTraining de Spaß um Turnen wéi och Partizipatiounun nationale Compétitiounen.

 

Trainerinn : Anja Donkels

Dauer : 2x 3 Stonnen

 

Juniores/Senioresfémavancés (9-14 Joer)

„Iwwerschlag Salto!!“ 3 mold’WochdäerfeneisMeedercher am Alter vun 9 bis 13 Joërtrainéieren. Um Plangsteet de compétitive Sport, wou d Meederchersechop de GeräterBuedem, Barren, Sprong a Putterkënnenauslierwen. Duercheestrukturéierten Training sollen nierft dem LéierenvunneienElementern och Kraft, Koordination, Dehnung an Ausdauer um Programm stoen.

 

Trainerinn : Bea Peffer, Xenia Zuidberg, Tania Pliert, Sandy Piron

Dauer : 3x 3,5 Stonnen

 

Seniors féminins/masculins (ab 14 Joer)

„Andthewinneris…!!“ Zweemol d Wochhunn d Meedercher a JongenrespektivDammen an Häreniwwer 14 Joër d MéiglechkeetfirdéiverschiddeCompétitounenzepréparéieren. Wéi och an den anereSectiounen soll duerch e strukturéierten Trainingsprogramm ee permanente ProgrèsopdeneverschiddeneGeräterstattfannen.

 

Trainer : Betty Szylagyi, Bea Peffer, Alain Wickler

Alter : ab 14

Dauer : 2x 2 Stonnen